Ga naar de inhoud

Verkeerde informatie KOV

Vanaf de lancering van Wiskundeplan, in mei 2023, trok de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) de juridische kaart. Ze deden een aantal beweringen die toen al pertinent tegengesproken werden door de overheidsdiensten, een eerste keer in een mondeling overleg met ons. We plaatsten de juiste informatie meteen op onze site.

Na het goedkeuren van Wiskundeplan eind april 2024 volhardde KOV met haar juridische beweringen (zie hier en hier – uit een slideshow van vrijdag 24 mei 2024).

Op 11 juni 2024 verscheen uiteindelijk een toevoeging in de omzendbrief SO 64, die de structuur en organisatie van het secundair onderwijs verduidelijkt. In paragraaf 3.10 staat uitdrukkelijk:

Scholen en leraren zijn verplicht om met een door de onderwijsinspectie goedgekeurd leerplan te werken. Een leerplan vermeldt steeds het structuuronderdeel (studierichting) of de structuuronderdelen (studierichtingen) waarvoor het bedoeld is. Voor eenzelfde structuuronderdeel kunnen er verschillende leerplannen goedgekeurd worden en dus gebruikt worden vanaf het moment dat er ook een duidelijk verschil in doelen voorzien wordt. In de regelgeving wordt dat benoemd met “differentiële doelen”. Vaak vertaalt dat verschil in doelen zich ook naar een verschil in aantal lesuren. Leerplannen voor een structuuronderdeel/studierichting kunnen verschillen tussen onderwijsnetten, tussen scholen al dan niet behorend tot hetzelfde schoolbestuur, en zelfs binnen eenzelfde school.

Bron: SO 64, 3.10 Curriculumdossiers en leerplannen

We kunnen dit hoofdstuk nu definitief afsluiten: alle scholen die met Wiskundeplan wensen te werken, kunnen dat met een gerust hart doen, ongeacht wat andere scholen onder hetzelfde bestuur beslissen.

Een verraderlijk veilige suggestie

De bewering van de koepel dat het om juridische redenen het veiligst is om officieel hun leerplan te gebruiken maar achter de schermen Wiskundeplan, is niet alleen fout – al ontgaat het compliment aan Wiskundeplan ons niet –, het ontneemt vakgroepen vooral een van de sterke punten van Wiskundeplan: het reduceren van de vrijblijvendheid van vage leerdoelen, ten voordele van een doordachte opbouw van het derde tot het zesde jaar. Alle leerplandoelen van Wiskundeplan worden bij gebruik binnen het leerplan KOV immers gedegradeerd tot “je kan”-wenken.

De implicaties zijn dus verregaander dan op het eerste gezicht lijkt.

Tot slot

We betreuren dat er verkeerde informatie is verspreid, waardoor onduidelijkheid is ontstaan over wat mag en wat niet mag. Sommige leerkrachtenteams is daardoor misschien de mogelijkheid ontnomen om met het leerplan dat hun voorkeur wegdroeg te kunnen werken.

We streven allemaal hetzelfde na: zo goed mogelijk onderwijs. Dat kan op verschillende manieren, met verschillende visies en leerplannen. Alle keuzes hebben voor- en nadelen. Met respect en samenwerking bereiken we altijd meer, al het andere is verspilde energie.