Skip to content

Leerplan 3e graad 6-8u

Hieronder vindt u voorlopig de versie van juni laatstleden.

Meetkunde

Vectoren in de ruimte (8 u)
 • Bewerkingen met vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging en inproduct
 • Norm van een vector
 • Ontbinden van een vector in zijn componenten
 • (8u – vectorieel product)
Vergelijkingen van rechten en vlakken in de ruimte (10 u)
 • Vergelijkingen van rechten en vlakken
  • Vectoriële vergelijking en parametervergelijking
  • Cartesiaanse vergelijking
 • Onderlinge ligging van rechten en vlakken
Afstanden en hoeken in de ruimte (12 u)
 • Afstanden tussen punten, rechten en vlakken
 • Hoeken tussen rechten en vlakken
  • Loodrechte stand
 • (8u – loodrechte stand met behulp van vectorieel product)
(optie 8u – Synthetische ruimtemeetkunde) (15 u)

(nog uit te werken)

(optie 8u – Kegelsneden) (10 u)

(nog uit te werken)

Algebra

Reële getallen (5 u)
 • N-demachtswortels en rekenregels: formulering en bewijs
 • Machten met rationale exponenten: rekenregels en bewijs
 • U6 – Bewijs van de rekenregels
Matrices en stelsels (23 u)
 • Bewerkingen met matrices: optelling, scalaire verm., mat.verm en transponeren
  • Matrixvoorstelling van een graaf
  • Evoluties beschrijven met matrices
 • Lineaire stelsels oplossen met de methode van Gauss-Jordan
  • Vraagstukken
 • Rang van een matrix en verband met het aantal oplossingen van een lineair stelsel
 • Inverse matrix en verband met de oplossing van een bijbehorend lineair stelsel
 • Determinanten
  • Verband tussen determinant, rang, inverteerbaarheid en rijgereduceerde echelonvorm
  • U6 – Eigenschappen van determinanten
  • U6 – Regel van Cramer
  • U6 – Determinanten en meetkundige toepassingen
 • (8u – kolomruimte en rang)
 • (8u – eigenwaarden, eigenvectoren, basis van eigenvectoren)
Complexe getallen (15 u)
 • Complexe getallen en hun voorstelling in het complexe vlak
 • Bewerkingen in cartesiaanse vorm: optelling, vermenigvuldiging, deling
  • Tweedegraadsvergelijkingen met reële coëfficiënten
  • U6 – Tweedegraadsvergelijkingen met complexe coëfficiënten
 • Bewerkingen in goniometrische vorm: vermenigvuldiging, deling
  • Machten met gehele exponent (formule van de Moivre)
  • N-de machtswortels
 • (8u – veeltermen in )
Algebraïsche structuur: de vectorruimte $\RR, \RR^n, +$ (17 u)
 • Verzameling en bewerkingen: optelling en scalaire vermenigvuldiging
 • Eigenschappen van de bewerkingen: structuur
 • Deelruimte: definitie en criterium
 • Lineair (on)afhankelijke en voortbrengende verzamelingen van n-tallen
 • Basis en dimensie van een deelruimte en vectorruimte
(optie 8u – Reële vectorruimten $\RR, V, +$) (25 u)
 • Vectorruimten, deelvectorruimten (doorsnede, somruimte, directe som)
 • Lineair (on)afhankelijke en voortbrengende verzamelingen van vectoren
 • Basis en dimensie van een vectorruimte, coördinaat van een vector t.o.v. een basis
 • Lineaire transformatie met matrixvoorstelling; samenstelling en matrixproduct
 • Ker f (corang of nulliteit), Im f (rang), stelling over rang en corang
 • Eigenwaarden en eigenvectoren
 • Coördinatentransformatie (verandering van basis)

Analyse

Precalculus (62 u)
Basisbegrippen (6u)
 • Meetkundige betekenis van de kenmerken van een functie in betekenisvolle situaties
  • Kenmerken: (1) domein, (2) bereik, (3) nulwaarden, (4) tekenverloop, (5) stijgen/dalen/constant, (6) extrema, (7) constante/toenemende/afnemende stijging/daling, (8) symmetrie (even/oneven), (9) periode, (10) asymptotisch gedrag, (11) gedrag op oneindig
 • Transformaties van functiegrafieken en effect op het voorschrift: $a\cdot f(x), f(bx), f(x-c), f(x)+d$
 • Bewerkingen met functies: som, verschil, scalaire verm., product, quotiënt, samenstelling
 • Definitie en meetkundige betekenis van inverse functie van een inverteerbare functie
Veeltermfuncties (5u)
 • Verband tussen de grafiek en de kenmerken van de functie
 • Bepalen vanuit voorschrift: domein, nulwaarden, multipliciteit nulwaarden, tekentabel, even/oneven, gedrag op oneindig
 • Vergelijkingen: grafisch en algebraïsch (basisvergelijkingen)
 • Ongelijkheden: grafisch
Rationale functies (11u)
 • Verband tussen de grafiek en de kenmerken van de functie
 • Bepalen vanuit voorschrift: domein, nulwaarden, tekentabel, even/oneven, perforaties, gedrag op oneindig
 • Vergelijkingen: grafisch en algebraïsch (basisvergelijkingen)
 • Ongelijkheden: grafisch
Irrationale functies (5u)
 • Verband tussen de grafiek en de kenmerken van de functie
 • Bepalen vanuit voorschrift: domein, nulwaarden
 • U6 – Bepalen vanuit het voorschrift: even/oneven, gedrag op oneindig
 • U6 – Bijzondere irrationale functies met als grafiek (deel van) een ellips, hyperbool en parabool
 • Vergelijkingen: grafisch en algebraïsch (basisvergelijkingen)
 • Ongelijkheden: grafisch
Exponentiële functies (5u)
 • Verband tussen de grafiek en de kenmerken van de functie $f(x)=a^x$
 • Exponentiële groei
 • Exponentiële functies $f(x)=b\cdot a^x +c$
 • Vergelijkingen: grafisch en algebraïsch (basisvergelijkingen)
 • Ongelijkheden: grafisch
Logaritmische functies (6u)
 • Verband tussen de grafiek en de kenmerken van de functie $f(x)=\log_a x$
 • Rekenregels voor logaritmen en formule voor veranderen van grondtal
 • Vergelijkingen: grafisch en algebraïsch (basisvergelijkingen)
 • Ongelijkheden: grafisch
Goniometrische functies (20u)
 • Radialen
 • De functie $f(x) = \sin(x)$ vanuit goniometrische cirkel
 • Algemene sinusfunctie
 • Goniometrische functies $f(x)=\cos(x)$ en $f(x)=\tan(x)$: verband tussen de grafiek en haar kenmerken
 • Som- en verschilformules
 • Verdubbelingsformules
 • Formules van Simpson
 • Vergelijkingen: grafisch en algebraïsch (basisvergelijkingen)
 • Ongelijkheden: grafisch
Cyclometrische functies (4u)
 • Verband tussen de grafiek en haar kenmerken
Limieten (12 u)
 • Limieten grafisch interpreteren en bepalen.
 • Linker- en rechterlimiet
 • Formele definitie: $\varepsilon$-$\delta$ (of zien bij rijen met $\varepsilon$-$N$)
 • Rekenregels voor limieten: formuleren
 • Limieten algebraïsch berekenen
Asymptoten (5 u)
 • Verticale asymptoot en perforatie: definitie en berekening
 • Horizontale asymptoot: definitie en berekening
 • U6 – Schuine asymptoot: definitie, formules van Cauchy (met bewijs), berekening
Continuïteit (3 u)
 • Definitie en grafische interpretatie
 • (8u – Fundamentele stellingen: tussenwaardestelling, stelling van Bolzano, extremumstelling van Weierstrass, fixpuntstelling)
Afgeleiden (38 u)
 • Afgeleide: als limiet van een differentiequotiënt en meetkundige betekenis
 • Afgeleide functie: verband met functie
 • Afleidbaarheid
 • Verband tussen afleidbaarheid en continuïteit
 • Afgeleide van alle klassen functies: formule en bewijs
 • Rekenregels voor afgeleiden: formules en bewijs
 • Verloop van functies
  • Stelling van Rolle en middelwaardestelling van Lagrange: formulering
  • Stijgen, dalen, extrema; hol, bol, buigpunten, buigraaklijn
  • Extremumproblemen
 • Regel van de l’Hospital
Integralen (30 u)
 • Definitie: als georiënteerde oppervlakte en limiet van een riemannsom
 • Verband tussen bepaalde integraal en primitieve functie
  • Middelwaardestelling van de integraalrekening
  • Hoofdstelling van de integraalrekening: formulering en bewijs
 • Onbepaalde integralen berekenen
  • Integratietechnieken: splitsing, substitutie, partiële integratie
 • Bepaalde integralen berekenen
  • Toepassingen: oppervlakteproblemen, volume van een omwentelingslichaam, lengte van een kromme
  • Toepassingen in wetenschappen
 • (8u – Oneigenlijke integralen)
(optie 8u – Taylor- en Maclaurinreeksen) (8 u)

(nog uit te werken)

(optie 8u – Differentiaalvergelijkingen) (10 u)

(nog uit te werken)

Kansrekening en statistiek

Kansrekening (15 u)
 • Verband tussen relatieve frequentie en kans
 • Kansen berekenen met de formule van Laplace
 • Kansen berekenen met schema’s (boomschema, kruistabel, venndiagrammen)
 • Voorwaardelijke kans
 • Afhankelijke en onafhankelijke gebeurtenissen
 • Kansen berekenen met kanswetten: somregel, productregel, complementregel
 • Regel van Bayes
 • Discrete kansverdeling: de binomiale verdeling
  • Verwachtingswaarde, standaardafwijking van een discrete stochast
 • Continue kansverdeling: de normale verdeling
 • (8u – Verwachtingswaarde, standaardafwijking van een continue stochast)
 • (8u – Axioma’s van Kolmogorov)
Statistiek (14 u)
 • Steekproeven
  • Randomisatie en representativiteit
  • Aselecte steekproef
 • De normale verdeling als model voor gegevens
  • Verband tussen $\mu$/$\sigma$ en gemiddelde/standaardafwijking van data
  • Grafische betekenis mu en sigma
  • z-scores
 • Hypothesetoetsen
  • Steekproevenvariabiliteit
  • Steekproevenverdeling
  • U6 – Betrouwbaarheidsintervallen
 • Correlatie en causaliteit

Discrete wiskunde

Rijen (18 u)
 • Rekenkundige en meetkundige rijen
  • Recursief en expliciet voorschrift
  • Som van de eerste n termen
 • Limieten van rijen: convergentie en divergentie
  • Formele definitie: epsilon-N (of zien bij functies met epsilon-delta)
  • Rekenregels voor limieten: formuleren
  • Limieten van rijen algebraïsch berekenen
 • Meetkundige reeks
Telproblemen (13 u)
 • Trekken met en zonder teruglegging, met en zonder herhaling, met en zonder volgorde
 • Definitie en patronen in de driehoek van Pascal
 • Binomium van Newton: formulering en bewijs
 • (8u – ladenprincipe van Dirichlet)
(Optie 8u – Grafentheorie) (15 u)
 • Het begrip ‘graaf’
 • Isomorfe grafen
 • Graafkleuringen
 • Netwerken bouwen
 • Kortste paden
 • Optische netwerken
 • Euleriaanse grafen
 • Hamiltoniaanse grafen
 • Planaire grafen en de platonische lichamen